Här hittar du viktig information i bokstavsordning

Arbetsplatsförlagt Lärande – APL

Blankett för rese- och matersättning, Klicka här

Betyg

Betyg meddelas eleven senast två veckor efter kursens slut. Eleven kan se sina betyg i sin studieplan i IST Skola. I det fall en elev behöver en utskrift av sina betyg kan han/hon vända sig till skolans expedition. Betyg sätts efter en sexgradig skala, A-F, där A är högsta betyg och F är underkänt.

Brandlarm

Se utrymningsplan

Busskort

Busskort för dagliga resor mellan skola och bostad kan sökas av elev med minst 6 km:s färdväg, enkel resa.

Cafeteria

Skolans cafeteria ligger i B-huset, på plan 1. Öppettiderna är:
mån-tors 9-14.30
fre 9-13.00
Lunchstängt: 11.30-12.00

Frånvaroanmälan

Klicka här

Fusk

Fusk är en mycket allvarlig företeelse. Om en elev ertappas med att fuska, betyder det att den uppgift/det moment fusket berör inte kan beaktas vid den slutliga bedömningen av elevens prestationer inom kursen. Det kan, beroende på kursens utformning och längd, innebära betygssänkning eller att betyg inte alls kan sättas.
Den undervisande lärare som upptäcker fusket…

  1. …underrättar elevens mentor och övriga lärare
  2. …skickar brev till elevens målsman
  3. …har ett samtal om fusk med eleven, ev.mentor samt rektor

Försäkring

Eleverna omfattas av den försäkring som kommunen tecknar i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen är en heltidsförsäkring och gäller under hela skolåret.

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Ladda ned handlingsplanen för läsåret 18/19 här

Individuellt val/inriktningsval

Du gör ditt individuella val i februari utifrån utbudet i kurskatalogen som alla elever får. I förekommande fall görs också inriktningsval till åk2 i februari under åk1.

Kurator

Gymnasiet är en tid då det händer mycket i en ung människas liv. Det kan för en del kännas omvälvande och lite kaosartat och då kan man behöva  bolla tankar och funderingar med någon som har tid att lyssna. Kuratorn  lyssnar och samtalar med elever som har det jobbigt med skolarbetet, har funderingar över livet eller kanske mår psykiskt dåligt.  Tillsammans hjälps vi åt att  hitta en väg för att du ska må så bra som möjligt, utveckla en god självkänsla och social kompetens. Målet är att du som elev ska lära känna dig själv bättre och på så sätt göra bra val för dig själv och framtiden.

Kuratorn har tystnadsplikt  och lyder under sekretesslagen.

Vår kurator heter Christina Nordström och finns på skolan 8.00- 16.30 måndag –torsdag. Du når henne också via mejl, Christina.nordstrom@atvidaberg.se eller mobil 0708-833 854

Ledighet

Det är 178 skoldagar på ett år och 187 lediga dagar. Det är alltså fler lediga dagar än skoldagar!  Vi är därför ytterst måna om att verkligen utnyttja all undervisningstid och är mycket restriktiva med att bevilja ledigheter, då vi vet att något av det mest grundläggande för elever med goda studieresultat är närvaron.

Vi beviljar inte ledighet för semesterresor. Vad gäller elever som håller på att ta körkort så beviljas endast ledighet för riskutbildningar samt kunskaps- och förarprov. Läkar- och tandläkarbesök skall i möjligaste mån förläggas till lektionsfri tid.

Ibland måste man ändå söka ledigt, t ex om man är idrottselev och ska tävla. Det görs i Skola 24 senast sju dagar i förväg. HÄR kan du ladda ned en manual som visar hur ni skickar in en ledighetsansökan.

Mentor

Varje elev har en mentor som har ett övergripande ansvar för elevens studiesituation. Mentor följer bl.a. upp elevens närvaro och studieresultat. Både elev och mentor har coachtid inlagt på schemat och minst ett coachsamtal genomförs varje termin med varje elev.

Nollning

Nollning tar vi helt avstånd från på Bildningscentrum. Vi erbjuder alternativa aktiviteter för att eleverna ska lära känna varandra på ett trevligt sätt. Ev. nollning sker helt utanför skolans värld och vi gör vårt bästa för att få eleverna att helt avstå från detta.

Ordningsregler

  • Håll rent och snyggt.
  • Visa hänsyn och positiv attityd.
  • Kom i rätt tid och ha med rätt material.
  • Ha inte mobiltelefonen påslagen på lektionstid.
  • Ha inte jacka på i klassrummet.

Parkering

Cyklar, mopeder och motorcyklar måste parkeras på cykelparkeringsplatserna.

Prövning

Elev som saknar betyg på en kurs eller har erhållit betyget F har under hela sin gymnasietid rätt att göra en kostnadsfri prövning. För mer information, klicka här.

Rökning

Enligt lag är rökning förbjuden på skolans område. Entrégården är också skolans område.

Schema

Klicka här

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Carina Ståhl. Hon nås på tel. 0120-833 37 eller mail, carina.stahl@atvidaberg.se.

Studievägledning

Vår studie- och yrkesvägledare heter Johan Dahlberg. Han kan nås på tel 0120-833 83 eller via mail, johan.dahlberg@atvidaberg.se.

Studiestöd

Du som går gymnasial utbildning kan få studiehjälp t o m vårterminen det år Du fyller 20 år. Studiehjälp består av:

Studiebidrag

F n 1050 kr/mån. Bidraget betalas ut fr o m kvartalet efter det att Du fyllt 16 år. Det kommer automatiskt utan ansökan. Handläggs av Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Inackorderingstillägg

Om Du går i gymnasieskolan och är inackorderad på studieorten, kan Du få ekonomiskt stöd för inackordering av Din hemkommun. Kontakta skolkontoret i Din hemkommun för vidare information.

Extra tillägg

Behovet av extra tillägg prövas mot föräldrarnas ekonomiska förhållanden.
Blankett finns hos Syv och kurator. För ett normalt läsår beviljas studiebidrag och extra tillägg för 4 månader på höstterminen och 6 månader på vårterminen.

Studiemedel

Fyller Du 20 år under höstterminen kan Du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan också ansöka om enbart studiebidragsdelen. Mer information hittar du på www.csn.se.

Studieuppföljning

En gång per termin ges skriftliga omdömen om elevernas resultat i IST lärande. Dokumentet är tillgängligt för såväl elever som vårdnadshavare. Därefter inbjuds alla till en studieuppföljningskväll, då man kan träffa de lärare man så önskar. Separat inbjudan skickas ut i god tid innan.